תנאי שימוש במערכת/אתר/אפליקציה LeadManager

א.     כללי

1.      מערכת LeadManager הינה פלטפורמה אינטרנטית המופעלת ע"י LeadManager, שפרטי ההתקשרות איתם הינם: טלפון: [073-2649111]; דואר אלקטרוני: support@leadmanager.co.il ו info@leadmanager.co.il  (להלן: " בעל האתר").

2.         ניתן להתחבר למערכת דרך אתר האינטרנט הפועל בכתובת האינטרנט https://www.leadmanager.co.il/, או כל כתובת אחרת שבה יופעל ("האתר") ודרך אפליקציית  LeadManager ("האפליקציה") הפועלת תחת מערכות הפעלה שונות ומאפשר חיבור באמצעות רשתות תקשורת שונות באמצעות מכשירי קצה שונים, כגון טלפון סלולרי וטבלט (המונח "המערכת" לעיל ולהלן משמעו גם "האתר והאפליקציה", אלא אם משתמע אחרת).

3.      כניסה לאתר, או עשיית כל שימוש אחר בו, לרבות גלישה בו ורכישה באמצעותו, על-ידך ייחשב כהסכמה לתנאי שימוש אלה. לכן, תנאי השימוש מהווים חוזה בין בעל האתר לבינך לכל דבר ועניין. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הינך מתבקש לחדול מעשיית שימוש בו. ניסינו לנסח את תנאי השימוש באופן שיהיו מובנים. עם זאת, במידה וברצונך לשאול שאלה כלשהי בנוגע לתנאי השימוש, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת support@leadmanager.co.il ו/או sales@leadmanager.co.il .

4.    אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) אנא אל תשתמש באתר זה בכל דרך שהיא אלא אם קיבלת לכך את הסכמת הוריך, או האפוטרופוס החוקי שלך.

5.    בעל האתר רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת, להוסיף ולגרוע מהם, הכל לפי שיקול דעתו. כל שינוי או עדכון ייכנס בתוקף עם פרסומו באתר. לכן מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.

6.    בנוסף לתנאי שימוש אלה, מפורסמת באתר: (א) מדיניות הפרטיות של בעל האתר בכתובת https://www.leadmanager.co.il/privacy-policy ("מדיניות הפרטיות"). שם ניתן למצוא את התחייבויות בעל האתר בכל מה שקשור למידע שאנו אוספים ועל השימוש שייעשה במידע שאתה מוסר לנו אגב שימושך באתר. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש במידע אותו אתה בוחר למסור לטובת שימוש במערכת נתון להסכמתך בלבד. במידה ואינך מעוניין בשימוש במערכת, הינך מתבקש ליידע את בעל האתר, ובעל האתר יחדל מאיסוף המידע כאמור. ייתכן ודרישתך להפסקת השימוש במידע תוביל לכך שלא נוכל לספק לך שירותים מסוימים. (ב) רישיון השימוש במערכת LeadManager בכתובת https://www.leadmanager.co.il/license ("הרישיון"). מדיניות הפרטיות ורישיון השימוש מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

ב.      המערכת

7.    מערכתLeadManager  הינה מערכת לניהול קשרי לקוחות וניהול פניות ("לידים") מבוססת ענן.

8.    הגישה למערכת מתאפשרת דרך האתר, ו/או האפליקציה ו/או כל ממשק נוסף או חליפי שיוסיף  בעל האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו.

9.    המערכת כוללת כלים ותכנים שונים, כפי שייקבעו ויוגדרו מעת לעת על ידי בעל האתר.

10. בעל האתר רשאי לבצע שינויים במערכת, כולה או חלקה, לרבות בכלים, בתכנים ובעיצוב, להוסיף לה או להסיר ממנה חלקים, ולשנות את דרכי הגישה לכל חלק מחלקיה, הכל לפי שיקול דעתה ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש.

11. השימוש במערכת מחייב התאמה וציות להנחיות טכניות, שיימסרו על ידי בעל האתר למשתמש או יפורסמו מעת לעת באתר. השימוש במערכת או בכל חלק ממנה עשוי להיות מותנה בעמידה בדרישות תצורה ו/או הגדרות של חומרה, תוכנה ותקשורת. דרישות והגדרות אלה עשויות להשתנות מעת לעת. במידת הצורך, נפרסם מעת לעת, דרישות והגדרות כאמור באתר. באחריות המשתמש להתעדכן מעת לעת בהנחיות שתפורסמנה וליישמן על חשבונו.

ג.      זכות שימוש באתר

12. השימוש באתר זה הינו על-פי תנאי שימוש אלה. כל מי שעושה שימוש באתר ייקרא להלן "משתמש".

13. בעל האתר רשאי לקבוע לפי שיקול דעתו כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה על-ידי משתמש. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה להיות מדויק ואמיתי.

14. זכויות השימוש באתר, בחשבון, בשם המשתמש והסיסמה, אם יוקצו כאלה, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהן כל צד ג'.

15. על הסיסמה לשימוש במערכת להיבחר על ידי המשתמש, תוך הקפדה על שילוב ייחודי של אותיות וסימנים, באופן הנבדל מכל סיסמה אחרת שבבעלות המשתמש.

16. בעל האתר רשאי לבטל כל זכות שימוש, חשבון, שם משתמש או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.

17. כל פעילות בחשבון, בשם משתמש ובסיסמה הנה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, בשם המשתמש שלך או בסיסמה, עליך להודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר. עם זאת, הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.

18. בעל האתר רשאי לאסור על משתמש לעשות שימוש באתר, למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו ו/או לכל תחום באתר ו/או לשם משתמש ו/או לסיסמה בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לבעל האתר אחריות בקשר לכך.

19. המשתמש מתחייב לא לעשות באתר כל שימוש לכל מטרה או בכל דרך המנוגדים לכל דין.

20. המשתמש מתחייב לא לשלוח כל דבר פרסומת (כמשמעותו של מונח זה בבחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982), לכל צד ג' אלא אם קיבל מאותו נמען הסכמה מפורשת למשלח כאמור ובהתאם לחוק האמור ו/או בניגוד להוראות החוק האמור ו/או כל דין.

21. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל וירוס ו/או תוכנה זדונית, כגון "תולעת" ו/או תוכנות ריגול ו/או יישומים אחרים העשויים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או להפריע ו/או למנוע מהם להשתמש באתר, לרבות שליחת הודעות ו/או שאלות בתדירות ו/או בכמות בלתי סבירה, שימוש ב"זוחלים", "רובוטים" וכיו"ב. עם זאת למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את האתר כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.

22. שימוש בפורומים, בלוגים, טוקבקים, צ'אטים וכל אזור אינטראקטיבי אחר באתר מותר בכפוף לתנאי שימוש וכללי אותם מתחמים.

ד.      גישה למערכת

23. LeadManager אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש במערכת. לכן, באחריותך לוודא שמכשיר הנייד או המחשב שלך או כל מכשיר שבאמצעותו ניתנת לך גישה למערכת, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש במערכת. הינך אחראי לכל האגרות הנגבות על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך במערכת (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר).

24. גישה מאובטחת למערכת מתאפשרת באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. לכן, המשתמש מתחייב להגן על פרטי הגישה לדואר האלקטרוני כאמור באופן מאובטח המונע מתן גישה בלתי מורשית.

25. אין ביכולתה של  LeadManagerלערוב לכך ששירותי המערכת יפעלו תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך במערכת ולהוביל לאי יכולת מצידך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. LeadManager אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין ל– LeadManagerשליטה, לרבות, וללא הגבלה, בעיות או עיכובים הנובעים מסכסוכי עבודה, שביתות, הפסקת פעילות, מחסור או אי יכולת להשיג חשמל, חומרי גלם או ציוד, מלחמה, טרור, מהומות או כוח עליון.

26.   לטובת השימוש במערכת באמצעות האפליקציה, ובכפוף להסכמתך, ייתכן תינתן גישה ליישומים שונים במכשירך לייעול תפעול המערכת, כגון מצלמה, מיקרופון, נתוני מיקום, וכן יתכן וישלחו למספר מכשירך הודעות SMS והכל במטרה להקל עליך את תפעול המערכת.

 

ה.          תמיכה טכנית וטיפול בתקלות

27.   בעל האתר יספק שירותי תמיכה טכנית למשתמשים בנושאים הקשורים למערכת ולשימוש במערכת בשעות הפעילות של מוקד התמיכה של המערכת כפי שיתפרסמו מעת לעת. הפניות לתמיכה ייעשו באמצעים שיתפרסמו. בעל האתר ישתדל להשיב לפניות בנושא תמיכה הטכנית בהקדם, אולם ייתכנו עיכובים מחמת עומס. בעל האתר אינו מתחייב לתת מענה טכני בכל עניין שמקורו אינו במערכת עצמה, כגון בקשר לתקלות בקווי תקשורת או אצל ספק האינטרנט של המשתמש, או בכל נושא אחר שאינו באחריותו או בשליטתו. לא תהיה למשתמש כל טענה בגין אי מתן שירותי תמיכה כאמור.

28. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות במערכת בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש, כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע ו/או נתונים המאוחסנים במערכת ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר. באחריות בלעדית של המשתמש לבצע גיבוי של המידע השמור במערכת עבורו.

29. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את המערכת או האתר או כל חלק מהם באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון. השבתה כאמור תיעשה באופן שלא תמנע ממנה לקלוט לידים, אם כי היא עלולה להשפיע באופן זמני על יכולת המשתמש לצפות בלידים, להנפיק דו"חות וכד'.

ו.       מסרונים, דיוור ושיחות

30.  במידה והמשתמש בוחר באופציה של העברת לידים במסרונים (סמס) מובהר כי העברת המסרונים תלויה בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת LeadManager, ובין היתר בספק ו/או במפעיל הסלולרי ו/או באיכות וטיב התקשורת והכיסוי הסלולרי, איכות ציוד קצה, תקלות ברשת החשמל ובגורמים נוספים וכי אין להבטיח כי כל מסרון שנשלח יגיע ליעדו.

31. המשתמש נושא באחריות המלאה לקבלת ההסכמות הדרושות על-פי דין למשלוח הודעות, מסרונים ושיחות טלפון, וכן למתן אפשרות לנמען לשליחת הודעה על סירוב לקבלת ההודעות ושיחות הטלפון, לרבות, ומבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל, בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (הידוע בכינויו חוק הספאם), הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והפרקים בו העוסקים במאגרי מידע ובדיוור ישיר, וכן בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 וההוראות בו העוסקות בהגבלת פניות שיווקיות.

32. בהתאם לאמור לעיל, המשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן המסרונים והוא מתחייב לשמור על כללי התוכן ביחס אליהם.

33. באחריות המשתמש לחבר כל חשבון אשר פתח במערכת לקבלת שירותי הודעות סמס ו/או לנתקו משירות זה.

ז.       קניין רוחני והגנה על המידע

34. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) בבחירה ובסידור של המידע המופיע במערכת שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.

35. אין ליצור כל עותקים של אתר זה ו/או של התכנים באתר זה, או כל חלק מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ואין להעבירם או להעמידם לרשות הציבור, לבצעם בפומבי, לשדרם, להשכירם ו/או ליצור כל יצירה נגזרת המבוססת עליהם ללא היתר מפורש מראש ובכתב מבעל האתר.

36. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק במערכת, לרבות האתר ובאפליקציה אסורים.

37. בעל האתר משקיע משאבים ניכרים באיסוף, ווידוא, סידור והצגה של המידע והוא מוצע למשתמשים לשימושם האישי והבלתי מסחרי. לפיכך, אין להעתיק, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, לאחסן בכל מאגר אלקטרוני או אחר, לשדר, להפיץ או לסחר במידע ו/או כל חלק ממנו לכל מטרה מלבד שימושו האישי והבלתי מסחרי של המשתמש. תנאי זה נקבע כחלק מהחוזה בין בעל האתר לבין המשתמש וכתנאי לשימושו של המשתמש באתר ועל מנת להבטיח לבעל האתר ליהנות מפרי השקעתו, ואין בו כל טענה לזכויות יוצרים או לזכות קניין רוחני במידע שאינו מוגן על-פי דין.

ח.     חומרי צד ג'

38. חלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים באתר, לרבות חומר פרסומי המופיע באתר, ובכלל זה צילומים, איורים, טקסטים ותיאורים אחרים של מוצרים ושירותים, וכן התכנים בבלוגים, ובפורומים, טוקבקים ועוד וכן כל מידע ו/או תכנים אחרים המפורסמים באתר זה על-ידי צדדים שלישיים, לרבות, טקסטים, גרפיקה, תמונות וצילומים (להלן "חומרי צד ג'"), מפורסמים על-ידי המפרסמים בלבד ועל אחריותם הבלעדית. בעל האתר אינו אחראי לחומר זה ו/או לתוכנו.

39. זכויות היוצרים והזכויות האחרות בחומרי צד ג' שייכות למפרסמים.

40. בהעלאת חומר לאתר מצהיר המשתמש כי הוא בלבד בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בדין.

41.   ביחס לחומרים המתפרסמים במערכת (אך לא ללידים ולמידע על הלידים המוזן למערכת שלא לצורך העלאתו) המשתמש מעניק לבעל האתר, בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו ו/או במקומו, רישיון להעתיק את החומר ו/או כל חלק ממנו, וכן לפרסמו, להציגו, לשדרו, להקרינו, להשמיעו ולבצעו בפומבי בדרך אחרת, להעבירו ו/או להעמידו לרשות הציבור, להשכירו, להפיצו וכן לערכו בכל דרך וליצור ממנו יצירות גזרות, הכל במסגרת האתר ובאתרים הקשורים אליו, בין שיפעל ו/או יפעלו בכתובת הנוכחית ובין שיפעלו בכתובת אחרת, וכן בכל אמצעי מדיה אחר, ובאמצעות כל סוג של תקשורת או טכנולוגיה קיימים או עתידיים, ללא הגבלה במקום או בזמן.

42. בעל האתר אינו יכול לוודא ואינו מוודא בפועל נכונות כל מידע ו/או נתון ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם לפרסם את המידע, והמידע מתפרסם על-פי הצהרתו של המפרסם כי המידע הנו נכון ומדויק. כמו-כן בעל האתר אינו יכול ואינו מוודא בפועל את זכויותיו של המפרסם בכל תכנים המפורסמים על-ידו. התכנים מתפרסמים על-פי הצהרת המפרסם כי הוא בעל מלוא הזכויות בתוכן ו/או כי הוא רשאי לפרסמו וכי אין בו כל פגיעה בזכות צד ג' כלשהי.

43. אין לפרסם באתר זה, בין כמפרסם, בין כמשתתף בפורום או בכל מתחם אחר, ובין בכל דרך אחרת, כל חומר שיש בו משום הטעיית צרכנים ו/או פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בטעם הטוב ו/או שמהווה תועבה ו/או הוא בעל אופי פורנוגרפי ו/או מציג עירום מלא או חלקי ו/או שיש בו משום הפרת זכות יוצרים ו/או זכות מבצעים ו/או סימן מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת ו/או משום פגיעה בכל זכות חוקית אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד אחרים ו/או שיש בו משום עוולה אחרת ו/או עבירה מכל סוג.

44. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפרסם באתר זה כל מידע ו/או נתון ו/או תוכן שאינו קשור לנושא האתר. אין לפרסם באתר כל מידע שמציע ו/או מפרסם כל אדם ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות, ללא אישור בכתב ומראש מבעל האתר.

45. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות (אך אינו מתחייב) לבצע הגהה על חומרים שישלחו או שיועלו לאתר, לשנות את תוכנם ולהסירם או חלק מהם בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר וללא מתן הודעה מראש.

46. בעל האתר אינו אחראי בכל אופן שהוא לתכנים המועלים לאתר ע"י צדדים שלישיים. על המשתמש לבדוק את נכונותו ו/או דיוקו ו/או יעילותו ולהעריך את המידע בעצמו ובאמצעות מומחה מהתחום אליו קשור התוכן.

ט.     כללי התנהגות ושימוש

47. הינך מתחייב ומאשר כי לך הזכות והסמכות המלאה להשתמש במערכת ולהיות מחויב על פי תנאי שימוש אלו. הינך מסכים למלא אחר תנאי שימוש אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך בשירותים כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים והבינלאומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. כמו כן, הינך מסכים למלא אחר כל החוקים החלים המשפיעים על העברת תכנים או על פרטיותם של אנשים.

48. הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את LeadManager  או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך במערכת. במידה ו­– LeadManager תקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלה, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, LeadManager  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את חשבונך ולאסור עליך להשתמש בשירותים.

בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים שלא:

א.     ליצור חשבון או להיכנס למערכת אם תהיה חסום מלקבל את שירותי המערכת על פי הוראות תנאי שימוש אלה או כל חוק רלוונטי;

ב.      להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ באופן אחר כל חומר שהוא וולגרי, מגונה, גס, בעל אופי מיני או שהוא, לדעת אדם סביר, פוגעני או מעורר התנגדות באופן אחר;

ג.       להוציא דיבה, ללעוג, להכפיש, ללגלג, לעקוב, להפחיד, לאיים, להטריד או לפגוע באיש באיבה, על בסיס גזעי, אתני או בכל אופן אחר;

ד.      להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להעביר, להמחות, להעניק ברישיון משנה, לפרק, לפתח לאחור או להנדס לאחור (אלא אם מאושר באופן מפורש על ידיLeadManager  או על פי חוק סטטוטורי רלוונטי), להתאים או לשנות כל חלק מהמערכת;

ה.     ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, חשבונות משתמש רבים, ליצור חשבון מטעם מישהו מלבד עצמך, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או שמפרים באופן אחר תנאים אלה ו/או תנאי שירות של צדדים שלישיים;

ו.       לנסות להשיג סיסמאות או מידע אישי אחר ממשתמשים אחרים, לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (בין אם בצורת טקסט, תמונה או וידאו), מסמכי זיהוי או מידע פיננסי;

ז.       להכין ו/או להציג מצגים בנוגע ו/או בקשר עםLeadManager  אותםLeadManager  לא אישרה מראש ובכתב. עליך לקבל אישור בכתב ומראש מ- LeadManager לגבי תוכן של כל מודעת שיווק וביחס לכל שימוש בשם המסחרי ו/או בסימני המסחר ו/או במדגמים שלLeadManager  בקשר לשירותים;

ח.     לשכור, להחכיר, למכור, לסחור, לתת במתנה, להעניק בירושה או להעביר באופן אחר את חשבונך לכל אחד ללא הסכמה בכתב ומראש שלLeadManager ;

ט.     להיכנס או להשתמש בחשבון שהושכר, הוחכר, נמכר, נסחר, ניתן במתנה, הוענק בירושה או הועבר באופן אחר מיוצר החשבון ללא הסכמה בכתב ומראש שלLeadManager ;

י.       לעסוק בכל פעולת הונאה ביחס לשיטות תשלום;

יא.   להפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית לרבות וללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הכפשה, חדירה לפרטיות, גניבת זהות, פריצה למחשבים, פריצה או הפצת תוכנות מזויפות, או תרמיות או פריצה לשירותים; ו/או

יב.    לנסות להתערב, לפרוץ או לפענח שדרים מהשרתים ואליהם עבור המערכת.

י.       תכנים אופן התבטאות

49. המשתמשים באתר זה נדרשים לשמור על לשון נקייה ומנומסת ולהימנע מלפגוע בכל אדם אחר ו/או להסית לשנאה ו/או לגזענות ו/או אלימות ו/או לפגוע בטעם הטוב ו/או ברגשות הציבור ו/או לפרסם כל דבר שיש בו משום פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיות של כל צד ג' ו/או חשיפת סודות מסחריים, או כל עוולה אחרת.

50.  עם זאת מובהר כי ההשתתפות בפורום ובדו-שיח באתר זה הנה וולונטרית ועל המשתמש לקחת בחשבון שמשתמשי פורומים ואינטרנט אחרים אינם תמיד מקפידים על ההוראות הנ"ל.

51. בעל האתר לא יהיה אחראי בכל מקרה של פגיעה במשתמש ו/או בכל צד ג'.

יא.   תלונות

52.   כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר ו/או אם נתקלת במידע באתר שהינו שגוי ו/או בלתי מדויק ו/או בלתי מעודכן ו/או בלתי שלם, מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר", תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע או השגוי לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.

53. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר על פי המתחייב על פי דין.

יב.   קישורים

54. הקישורים באתר זה הינם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו. בעל האתר אינו אחראי בגין כל קישור כאמור ו/או בקשר לכל אתר שאליו יבוצע הקישור ו/או לכל תוכן המצוי בו.

55. יצירת קישורים לאתר או לכל חלק אחר במערכת מותרת ובלבד שיובילו לעמוד הבית של האתר ולא לעמוד פנימי של האתר, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב מאת בעל האתר, ושהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ושאין בקישור או באופן ביצועו משום הטעייה של צדדים שלישיים או פגיעה בבעל האתר.

56. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או להסיר בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל קישור ו/או הפניה לקישור שאינו חפץ בהם לפי שיקול דעתו המוחלט ו/או לדרוש הסרתו.

יג.    פרטיות ומידע רגיש

57. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט או כל רשת תקשורת לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.

58.  פרט למידע הנמסר לצורך רישום באתר, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה. בהתאם לכך, כל אחסון ו/או העלאה ו/או עיבוד של פרטי כרטיס האשראי של לקוחותיך על ידך, או על ידי מי מטעמך, במערכת או באמצעותה תהא באחריותך בלבד ו-LeadManager לא תישא בכל אחריות הנובעת מפעולות הנוגעות לעיבוד פרטים אלו.

59. בביצוע רישום לאתר ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעל האתר רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם בעל האתר ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, ואלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעל האתר למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- support@leadmanager.co.il  או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.

60.   למעט לצורך ביצוע עסקה, בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו.

61.   על אף האמור, LeadManager רשאית ועשויה למסור מידע על אודות משתמשיה אם המסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת לאכוף את התנאים וההתניות הנוגעות לשימוש במערכת או להגן על הפעילויות או המשתמשים. בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים ומידע, פרטים על משתמשים וכאלו שנמסרו על ידי משתמשים לא יימסרו, יושכרו, יושאלו, יוחכרו, יימכרו או יופצו מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים בתנאי שימוש אלו). כמו כן, LeadManager רשאית למכור, להעביר או לשתף באופן מלא או חלקי את כל נכסיה, לרבות פרטים שנמסרו ע"י משתמשי האתר בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של נכסיה או במקרה של פשיטת רגל.

62.   בנוסף LeadManager רשאית ועשויה לשכור חברות ויחידים שהם צדדים שלישיים על מנת לסייע בביצוע השירותים או כל חלק מהם, לספק את השירותים או כל חלק מהם מטעמם, לבצע משימות (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים) או לסייע בניתוח האופן בו נעשה שימוש במערכת. צדדים שלישיים או סוכנים אלה רשאים להשתמש במידע שנמסר על ידי המשתמשים רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים, כאשר הם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע שהועבר אליהם.

63. מידע נוסף על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות.

64. במידה ובמסגרת השימוש במערכת, חלות על המשתמש חובות מכוח חוק הגנת המידע האירופי ("GDPR"), על המשתמש להחתים את LeadManager על הסכם עיבוד מידע בהתאם לסעיף 28 ל­­­­-GDPR.

יד.   שיפוי

65. המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר האתר ו/או שמיר מערכות ומפעלים בע"מ, ח.פ 510673080 (להלן: "שמיר") ו/או כל צד ג' אחר בין אם מוזכר בשמו ובין אם לאו (שמיר, וכל צד ג' אחר בין אם מוזכר בשמו ובין אם לאו, להלן יחדיו "ספקי השירות")  בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש, לרבות כתוצאה מהפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982, והוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

המשתמש מתחייב להצטרף כנתבע לכל הליך משפטי שבו תתבע LeadManager ו/או ספקי השירות בגין הודעותיו, לשאת באחריות מלאה ובלעדית להודעותיו ולא לטעון כל טענה הסותרת את הצהרותיו והתחייבויותיו אלה.

טו.   נזקים ואחריות מוגבלת

66.  בעל האתר נוקט במאמצים על מנת לוודא את תקינותה של המערכת ולמנוע שיבושים והפרעות לפעילות המשתמשים בה, עם זאת חשוב לזכור כי בכל מערכת טכנולוגית עלולות לחול תקלות ושיבושים. בעל האתר, מנהליו, בעליו, עובדיו ושליחיו אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, לרבות נזק לרכוש, נזק כספי ונזק אחר שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהשירותים הניתנים במערכת, לרבות כתוצאה מכל תקלה ו/או שיבוש ו/או כשל במערכת ו/או כל חלק ממנה, ולרבות כתוצאה מאבדן מידע, עיכוב, אי מסירה, ו/או מסירה שגויה של לידים ו/או כל מידע אחר המאוחסן ו/או המועבר דרך המערכת.

67. בפרט, ומבלי לגורע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו בעל האתר, מנהליו, בעליו, עובדיו או שליחיו אחראיים לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ובכלל זה לא יהיו אחראים כלפי כל משתמש.

טז.  שונות

68. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל התנאים המפורסמים בגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.

69. נספחים א', ב' ו-ג' להלן יחולו על המשתמש ככל שהדבר רלוונטי במסגרת ההתקשרות עימו וכחלק משימושו בשירותי המערכת.

70. כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.

71. בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.

72. בעל האתר ו/או מי מטעמו רשאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או לסגור אותו.

73. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד.

74. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לחסום את הגישה לאתר לכל אדם ו/או גורם לפי שיקול דעתו, לרבות לכל מי שיפר הוראות אלה. זאת, מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בכל הליך משפטי על פי דין כנגדו.

75. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.

76. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.

 

עדכון אחרון: 19 בינואר, 2023.

 

נספח א': "חוק הספאם", הגנת הפרטיות וכללי תוכן

 

1.          במהלך השימוש בשירות משלוח המסרונים או הודעות הדוא"ל של LeadManager, המשתמש וכל מי מטעמו שמשתמש במערכת, מתחייבים לפעול על פי הכללים הבאים, במצטבר, וללא יוצא מן הכלל:

2.          רשימת הנמענים אליהם ישלחו המסרונים והודעות הדוא"ל מטעם המשתמש תכלול אך ורק נמענים, מנויים או בעלי ציוד קצה מטעם המשתמש, אשר נתנו למשתמש הסכמה מפורשת (opt-in) ומתועדת, בכתב ומראש לקבל מהמשתמש הודעות ודברי פרסומת לטלפונים הסלולאריים ו/או לכתובת הדוא"ל אותן ימסור המשתמש (או שיזין המשתמש אל תוך המערכת) והמשתמש מתחייב לא להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני קנויות או שנאספו באמצעות תוכנות שונות, אלא לשגר אך ורק הודעות לנמענים שנתנו את הסכמתם המפורשת לכך בהתאם להוראות הדין או כאשר הסכמה שכזו אינה נדרשת, בהתאם לסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בנוסף, המשתמש מתחייב להזדהות כמדוור בכל מסרון ו/או הודעת דוא"ל וכי כל הודעה כאמור תכלול פירוט אודות האפשרות ליתן הודעת סירוב וכן את פרטי המשתמש והכל בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובפרט הוראות פרק ב', סימן ב.

3.          נמען שביקש להסיר עצמו מרשימת תפוצה כלשהי, יוסר על-ידי המשתמש מהרשימות התפוצה שלו מיד עם קבלת הבקשה. המשתמש ישמור תיעוד וינהל רשימות מסודרות אודות נמענים שנתנו את הסכמתם לשיגור דברי פרסומת ונמענים שביקשו להיגרע מרשימות התפוצה.

4.          המשתמש מתחייב לא לשלוח מסרונים ו/או הודעות דוא"ל שמכילות אילו מהתכנים הבאים ואף לא לטעון או להציב במערכת אילו מהתכנים כאמור:

4.1.   תכנים המהווים "דואר זבל", "SPAM” או "דבר פרסומת" (שמשמעו, בהתאם לדין – מסר המופץ באופן מסחרי שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) או משלוח המוני של הודעות דוא"ל או מסרונים שלא על-פי אישור הנמענים בכתב ומראש או תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 או הוראות כל דין רלבנטי אחר. בנוסף, לא תכלולנה הודעות מטעם המשתמש תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן ו/או לציוד קצה ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן.

4.2.   כל חומר הפוגע בזכויות קנייניות של כל צד שלישי או מפר אותן ו/או עלול להפר אותן – לרבות בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או בעוולות מסחריות ו/או בזכות לשם טוב ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או בכל זכות מוגנת אחרת.

4.3.   כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור.

4.4.   כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

4.5.   כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

4.6.   כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.

4.7.   כל חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

4.8.   כל חומר הפוגע במוניטין ובשם הטוב של המפעיל הסלולארי.

4.9.   ידוע למשתמש כי המפעיל הסלולארי או מי מטעמו רשאי לנתק ו/או להפסיק ו/או להגביל מתן שירותי רט"ן לרבות השירותים נשוא נספח זה, בין ביוזמת המפעיל הסלולארי, בין לבקשת LeadManager ובין בעת חירום.

4.10.                     ידוע למשתמש והוא מסכים, כי: (1) אנו מפעילים את השירות המוצע למשתמש וליתר המשתמשים באופן עצמאי; (2) המפעיל הסלולארי אשר למנוייו נשלחות ההודעות הינו וימשיך להיות פטור מכל אחריות בגין משלוח מסרונים ו/או הודעות הדוא"ל, מועדן, תכניהן ותוצאותיהן; (3) המפעיל הסלולארי משמש אך ורק רשת תקשורת להעברת ההודעות כאמור לנמענים.

5.          מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב, כי הוא נושא באחריות באופן בלעדי וללא הגבלה לתוכנן של כל ההודעות והמסרים שיישלחו על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו באמצעות המערכת של LeadManager ו/או בסיועה, וכי הוא יפצה ו/או ישפה את LeadManager מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד, כספיים או אחרים, בין ישירים ובין עקיפים, שיגרמו לה כתוצאה מאי מילוי או הפרה, בין במעשה ובין במחדל, של איזו מהתחייבויות המשתמש על פי נספח זה ו/או על פי הסכם הרישיון ו/או על פי כל מסמך אחר עליו נחתום בקשר עם השירות של LeadManager ו/או על פי כל דין, לרבות בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו ל- LeadManager בשל תביעה שתוגש נגדה, ו/או כל מי מטעמה, אזרחית או פלילית, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

6.          למען הסר ספק, המשתמש מאשר כי ידוע לו כי איכות השירות שתסופק לו תלוי במידה מוחלטת באיכות הרשת הסלולארית אשר למנוייה נשלחות ההודעות ולתנאיה, וכי מעת לעת מתרחשות וסביר כי ימשיכו להתרחש תקלות ברשתות אלו וכן במערכת, וכי LeadManager איננה אחראית לכל עיכוב ו/או נזק, שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה, לרבות עיכוב במתן נתונים ו/או הגדרות ו/או בשל מגבלות רשת האינטרנט ו/או כל תשתית תקשורת אחרת חיצונית ל- LeadManager ו/או מכל סיבה אחרת, והמשתמש מוותר בזה ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד LeadManager ו/או כנגד המפעיל הסלולארי בקשר עם שירותים שלא סופקו לו ו/או נזקים שייגרמו לו כתוצאה מאיכות ירודה של הרשתות ו/או המערכות ו/או תקלות בהן.

7.          המשתמש מצהיר באופן מפורש ומאשר כי כל מידע ו/או מידע רגיש (להלן: "המידע"), כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, שנשלח ו/או מועבר ו/או נטען למערכת במסגרת שירותי המערכת, הינו מידע שלמשתמש יש את כל האישורים, הסמכות וההסכמות הנדרשות על-מנת לעבד אותו, לעשות בו שימוש, לשמור במאגר מידע, להעבירו למחזיקים במאגר מידע וגורמים חיצוניים, כמשמעותם בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2018 וכו'.

8.          ידוע למשתמש והוא מאשר כי ככל שחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או כל חוק אחר ו/או כל תקנה מכוח אלו ו/או צו ו/או הנחיות של כל רשות ממשלתית ובכלל זה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (רמו"ט), מחייבים רישום של מאגר מידע בקשר עם המידע – האחריות בקשר לכך מוטלת על המשתמש בלבד, כבעליו של מאגר המידע. המשתמש מתחייב לרשום את LeadManager כמחזיקה בכל מאגר מידע רלבנטי, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

9.          המשתמש מצהיר ומאשר באופן מפורש כי הוא עומד וימשיך לקיים את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או כל התקנות ו/או כל הצווים מכוחו במהלך השימוש בשירותי המערכת ובפרט משלוח מסרונים ו/או הודעות הדוא"ל.

  

נספח ב': תנאי השימוש בקו הטלפון הוירטואלי

 

בנספח זה יפורטו להלן תנאי השימוש בקו הטלפון הוירטואלי אשר ייתכן ויוקצה למשתמש כחלק מהשירותים הנכללים למערכת LeadManager (בנספח זה: "קו הטלפון הוירטואלי" או "השירות").

יובהר כי נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מרישיון השימוש במערכת LeadManager ("הרישיון"). מבלי לגרוע מכל הוראות נספח זה, יחולו כל הוראות הרישיון גם על שימוש המשתמש בקו הטלפון הוירטואלי.

לכל המונחים בנספח זה תהא המשמעות הקבועה להם במסגרת תנאי השימוש.

1.          השירות הינו מערכת צד ג' (כהגדרת מונח זה ברישיון) עימו התקשרה ו/או תתקשר LeadManager, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשם אספקת השירות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין ל- LeadManagerיכולת לוודא את תקינותן של מערכות צד ג' ולמנוע שיבושים והפרעות לפעילות המשתמשים בהן.

2.          המשתמש מצהיר כי הינו מודע ומסכים לכך שמערכות צד ג' לאספקת השירות הן מערכות המבוססות על מחשבים ושרתים השייכים בין היתר, גם לספקי תקשורת חיצוניים (קרי: אשר אינם בשליטת LeadManager ו/או בשליטת צד ג' עימו התקשרה) אשר ייתכן וחלקם אינם נמצאים בישראל. למשתמש לא תעמוד כל תביעה ו/או טענה כלפי LeadManager בכל מקרה ותהיה בעיה באספקת השירות הנובעת מכשל טכני ו/או טכנולוגי מכל סוג שהוא ו/או עקב כח עליון ו/או בנסיבות שאינן תלויות ב-LeadManager.

3.          המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה מכל סוג שהוא ובכל זמן שהוא לגבי תוכן השיחות והשירותים בכרוכים בשירות כלפי LeadManager ו/או כלפי כל צד ג' עימו התקשרה ו/או תתקשר LeadManager והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה כאמור. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את LeadManager ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה (במישרין ובעקיפין) ו/או צד ג' עימו התקשרה ו/או תתקשר LeadManager בקשר עם אספקת השירות מכל אחריות.

4.          המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל פעולותיו במסגרת השירות יתבצעו בהתאם לכל דין, ובפרט כי יפעל על פי ההוראות החלות עליו מכוח חוק הגנת הצרכן התשמ"א-  1981 ("חוק הגנת הצרכן"), וכי הוראות חוק הגנת הצרכן לא יחולו במישרין או בעקיפין על LeadManager, ביחס לשירות קו הטלפון הוירטואלי שיסופק למשתמש.

5.          המשתמש מצהיר ומסכים כי אין ולא תהיה לו כל זכות מכל סוג שהיא במערכת ובמספרי הגישה אשר יסופקו לו לצורך השירות.

6.          המשתמש מתחייב לשלם ל- LeadManagerתמורה כפי שייקבע על ידי LeadManager בגין אספקת השירות.

7.          LeadManager לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא להפסקת השירות על ידי צדדי ג' והמשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה בעניין.

8.          המשתמש מצהיר ומסכים כי LeadManager ו/או צד ג' עמו תתקשר יהיו רשאים לבטל את אספקת השירות למשתמש לאלתר במקרים הבאים:

8.1.   המשתמש פעל בניגוד לדין ו/או הטעה ו/או העביר תכנים אסורים.

8.2.   התקבלו תלונות מוצדקות מצד לקוחותיו של המשתמש ו/או צרכנים ו/או כל גורם אחר בקשר לשיחות ו/או שירותים ו/או התכנים שהוא מספק.

8.3.   המשתמש הוכרז פושט רגל או ניתן נגדו צו פירוק או ניתן נגדו צו כינוס נכסים.

8.4.   המשתמש לא יעמוד בהתחייבויותיו לשלם את התמורה.

9.          המשתמש מתחייב בזה לא להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את קו הטלפון הוירטואלי.

 

נספח ג': מאגר "אל תתקשר אליי", הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

כל השירותים והנתונים המובאים במסגרת מאגר "אל תתקשר אליי" ("שירותי 'אל תתקשר אליי'"), לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"), מוצעים למשתמש "AS IS" וללא אחריות (NO WARRANTY) ובעל האתר אינו אחראי לתכנים, לנכונות המידע המוצג (לרבות לליקויים, שגיאות, מספרי טלפון, אי דיוקים וכיוב' העלולים ליפול בו), או לתוצאות המופקות מן המאגר, וכי השימוש בשירותי 'אל תתקשר אליי' הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים משימוש בשירותי 'אל תתקשר אליי' (לרבות מהתקשרויות כלשהן אשר נוצרו בעקבות השימוש בשירותי 'אל תתקשר אליי') ו/או מהסתמכות על תוכן הקיים. שירותי 'אל תתקשר אליי' מבוססים על מאגר אשר מנוהל על ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ובעל האתר אינו אחראי למידע המופיע במאגר זה ולנכונותו.
המשתמש מתחייב לפעול בהתאם לדרישות חוק הגנת הצרכן, ובפרט לפי סעיף 16ג והתוספת השישית לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, המשתמש מתחייב כי עם קבלת הודעת סירוב לפניות שיווקיות מצד הצרכן ("צרכן מסרב"), המשתמש יעדכן באופן עצמאי את המערכת בדבר הודעת הסירוב על מנת לא לפנות בשנית לצרכן המסרב וכי המשתמש נוטל את האחריות הבלעדית לכך.