רישיון שימוש במערכת LeadManager

א.        כללי

 1.  ברוכים הבאים למערכת LeadManager ("המערכת"). המערכת מהווה פלטפורמה אינטרנטית מבוססת ענן, הכוללת תוכנות, שרתים, קו טלפון וירטואלי, שירות משלוח מסרונים או הודעות דוא"ל, ממשקי משתמש וכל חלק נוסף של המערכת ותוכן הכלול בה. המערכת המיועדת לניהול לידים (leads) וקשרי לקוחות (crm), ניהול מערך השיווק ומערך מכירות (יחד עם כל שירות נוסף שמציעה המערכת, להלן יחדיו: "השירותים") והיא נועדה לשימושם של משרדי פרסום במדיה חדשה, מנהלי קמפיינים ולידים, חברות המנהלות קמפיינים ומערך מכירות הדורש ניתוב לידים וכן כל גורם אחר המבקש להסתייע בשירותי המערכת ("אתה" או "הלקוח").
 2.  המערכת מנוהלת ומופעלת על-ידי חברת ליד מנג'ר בע"מ, ח.פ. 515215598 ("LeadManager"). היא כוללת אתר אינטרנט, הפועל בכתובת https://www.leadmanager.co.il/ , או בכל כתובת אחרת לפי שיקול דעתה של LeadManager ("האתר") וכן את אפליקציית LeadManager ("האפליקציה") הניתנת להורדה (Download) בחנויות היישומים הרלבנטיות או להתחברות באמצעות מחשב מתאים באמצעות רשת האינטרנט. פירוט נוסף אודות המערכת ושירותיה תוכל למצוא בין עמודי האתר והאפליקציה ובאפשרותך אף לפנות לנציגי השירות של LeadManager.
 3.  רישיון זה מהווה חלק בלתי נפרד מטופס הרישום המקוון למערכת, לרבות פרטי חבילת השירות והתשלום אותה בחרת בעת הרישום למערכת, או עם סיום תקופת ההתנסות או במהלכה (30 ימי התנסות), ויחדיו הם מהווים הסכם מחייב בין הלקוח לבין LeadManager. קרא את הרישיון בקפידה, שכן אישורך המקוון של הרישיון במהלך הרישום למערכת מהווה אישור אודות הסכמתך לתנאי הרישיון ותוכנם. אם אינך מסכים לתנאי הרישיון ואתה מבקש להימנע מקשירת הסכם מחייב בינך לבין LeadManager, לא תוכל LeadManager לספק לך את השירותים או לאפשר לך את השימוש במערכת והנך נדרש להימנע מהשימוש בה.
 4.  רישומך למערכת והשימוש בה, ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים הניתנים באמצעותה, מעיד על הסכמתך הן לתנאי רישיון זה על נספחיו והן להסכמים מקוונים נוספים הניתנים לעיון באתר, לרבות התקנון ותנאי השימוש (הניתנים לעיון בכתובת: https://www.leadmanager.co.il/terms-of-use), מדיניות הפרטיות (הניתנת לעיון בכתובת: https://www.leadmanager.co.il/privacy-policy) כללי תוכן הגנת הפרטיות ו"חוק הספאם" (המפורטים בנספח א'), תנאי השימוש בקו הטלפון הוירטואלי (המפורטים בנספח ב') וכן הוראות נוספות שייתכן ויינתנו במהלך השימוש במערכת ו/או מסמכים ש- LeadManager עשויה לדרוש ממך לאשר במהלך השימוש במערכת (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת וכי עליך מוטלת החובה להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, הנך מתבקש להימנע מהשימוש במערכת. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 5.  תנאי רישיון זה חלים על השימוש במערכת באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפון סלולרי, מחשבי לוח וכף-יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש במערכת, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. הנך נושא באחריות הבלעדית לרכוש, להחזיק ולשאת בעלויות הכרוכות בציוד, בחומרה ובשירותי התקשורת, המחשבים והתוכנות הנחוצים לשם התחברות למערכת ולשימוש בשירותיה.
 6.  מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת ברישיון זה, LeadManager תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות ו/או לבטל בכל עת את גישתך למערכת ולשירותים הניתנים לך על פי רישיון זה, כולם או חלקם, אם סברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשה בהם שימוש לרעה, או בניגוד לתנאי הרישיון, או בניגוד לדין.
 7. LeadManager  רשאית לשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה ועיצובה, את היקפם וזמינותם של השירותים בה והיא תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך במערכת, ובכלל זה באתר ובאפליקציה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי LeadManager בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

ב.        הרישיון והרישום למערכת

 1. השימוש במערכת כפוף לתנאי רישיון זה ולהוראות יתר המסמכים המחייבים. כל שימוש שלא הותר על-פי תנאי רישיון אלה והמסמכים המחייבים – אסור.
 2. בכפוף להצהרותייך ולקיום הוראות רישיון זה והמסמכים המחייבים במלואן ובמועדן, לרבות תשלום מלוא התמורה ביחס לחבילת השירות שרכשת, LeadManager מקנה לך בזאת רישיון שימוש לא ייחודי במערכת, מוגבל בזמן לתקופת ההתקשרות, בלתי ניתן להעברה וללא זכות למתן רישיונות משנה. למען הסר ספק, רישיון זה מעניק ללקוח זכות שימוש מוגבלת בלבד במערכת והוא אינו רוכש זכויות בעלות בה. עם סיום תקופת ההתקשרות אותה סיכמת עם LeadManager, לא תוכל עוד לעשות שימוש במערכת וגישתך אליה לא תתאפשר.
 3. אלא אם ייקבע אחרת על-ידי LeadManager מעת לעת, באופן כללי או פרטני, רישיון השימוש במערכת כפוף לתשלום תמורה, כמפורט להלן.
 4. השימוש במערכת ובשירותים הכלולים בה טעון הרשמה. הרשמה תיעשה אך ורק על ידי מורשה חתימה אצלך אשר מוסמך על פי דין להתקשר בשמך בהסכם זה ולחייב אותך על פיו ("מורשה החתימה"). תוכל להיעזר בשירותים אלו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאי רישיון זה והמסמכים המחייבים. בעת הרישום נבקש ממך להצהיר כי הנך מורשה החתימה וכן למסור פרטים מזהים ופרטי יצירת קשר. לאחר תום תקופת הניסיון לשימוש במערכת, יהיה עליך למסור בנוסף גם את פרטי אמצעי התשלום שישמש אותך לתשלום התמורה ולבחור את חבילת השירות בה הנך מעוניין. עליך למסור רק הצהרת אמת ופרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי המערכת ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך ועלולים  להסב נזקים כספיים ואחרים ל-LeadManager והינך מתחייב לשפות את LeadManager מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק שייגרם לה עקב הצהרות ופרטים שאינם נכונים, מדויקים ומלאים אשר נמסרו על ידך בתהליך ההרשמה.
 5.  הפרטים שתמסור בעת ההרשמה למערכת יישמרו על-ידי LeadManager. לא נעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של LeadManager, המהווה חלק בלתי נפרד מרישיון זה.
 6. בעת הרישום למערכת אנו עשויים לבקש ממך לבחור שם משתמש וסיסמה, שיזהו אותך בכל כניסה למערכת. לחילופין, עשויה LeadManager למסור לך את שם המשתמש והסיסמה במישרין. LeadManager רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
 7. זכויות השימוש במערכת, בחשבונך במערכת, בשם המשתמש והסיסמה, אם יוקצו כאלה, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה ואין לשתף בהן כל צד ג'. ידוע לך שאי-שמירת שם המשתמש והסיסמה בסודיות עלולים לגרום לך ו/או ל- LeadManager נזקים כבדים, במידה ויגיעו לידי גורמים בלתי-מורשים, שעשויים להשתמש בהם בכדי לחדור למערכת ולקרוא ו/או לשבש את נתוניה ו/או לפעול בשמך או בשם LeadManager בלא הרשאה ו/או לשבש את הפעילות במערכת.
 8. על אף האמור בסעיף 14 לעיל, הינך רשאי להעניק הרשאות לשימוש במערכת לבעלי תפקיד הפועלים מטעמך ("בעלי ההרשאות") לטובת קבלת השירותים. בהתאם לכך, הינך מתחייב כי בעלי ההרשאות יפעלו בכפוף לתנאי רישיון שימוש זה. LeadManager שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להגביל הרשאת שימוש של בעל הרשאה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במידה ותמצא כי מתן ההרשאה נעשה באופן לא סביר ו/או לאדם שאינו פועל מטעמך.
 9. כל פעילות בחשבונך ובחשבון בעלי ההרשאות במערכת, בשם המשתמש ובסיסמה שהוקצו לך ולבעלי ההרשאות – הם באחריותך המלאה. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבון, בשם המשתמש או בסיסמה שלך או של בעלי ההרשאות, עליך להודיע באופן מיידי על כך ל- LeadManager. הודעה זו לא תטיל כל אחריות על LeadManager ו/או מי מטעמה בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או לאחר הודעתך.
 10. LeadManager תהיה רשאית לבטל את רישיון זה ולאסור על לקוח לעשות שימוש במערכת, כולה או כל חלק ממנה, ובכלל זה למנוע גישה מהלקוח לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לחשבונו במערכת ו/או לבטל כל שם משתמש ו/או סיסמה שהקצתה ללקוח, וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה המלא. LeadManager תהיה רשאית לעשות כן בין מחמת הפרת תנאי הרישיון ו/או ההסכמים המחייבים ובין מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה ל- LeadManager כל אחריות בקשר לכך. ביטול הרישיון שלא בשל הפרת תנאי רישיון אלה או המסמכים המחייבים, ייעשה בהודעה בכתב ו-14 ימי עסקים מראש, על-מנת לאפשר ללקוח תקופת היערכות. ההודעה תישלח לכתובת הדוא"ל שמסרת ל- LeadManager במהלך ההרשמה. במקרה של ביטול הרישיון שלא מחמת הפרה של הוראותיו, יהיה הלקוח חייב בתשלום אך ורק עבור התקופה שעד לכניסת ביטול הרישיון לתוקף. ככל שהלקוח שילם תמורה עבור תקופה שמעבר לתקופת השימוש ברישיון בפועל, תזכה אותו LeadManager בחלק היחסי של התמורה, עבור התקופה שלא ניצל. ביטול הרישיון מחמת הפרה יסודית של הוראותיו, אינו מחייב הודעה מוקדמת או השבת כל תמורה ללקוח. ימי עסקים לעניין תקנון זה ייחשבו ימים א'-ה', ובלבד שאינם חגי ומועדי ישראל – להלן בתקנון זה: "ימי עסקים").
 11. הלקוח הוא האחראי הבלעדי לבצע את הממשק הטכנולוגי בין פרסומיו, מערכותיו, משאביו המקוונים, לרבות דפי הנחיתה שלו, לבין המערכת. ביצוע הממשק יתבצע על-פי הנחיות שיינתנו מהצוות הטכני של LeadManager ללקוח. ככל שהלקוח יבקש סיוע אקטיבי בהקמת הממשקים, הצוות הטכני של LeadManager יעשה כן כנגד תשלום וסיכום נפרד עם הלקוח, בהתאם למחירון LeadManager שיהיה בתוקף באותו מועד ("המחירון"). ככל שהלקוח יבקש שהצוות הטכני יבצע ממשק לצד שלישי מטעמו של הלקוח, תעשה כן LeadManager כנגד תשלום וסיכום נפרד עם הלקוח ובהתאם למחירון.
 12.  כל המידע שהלקוח יאגור במערכת, יהיה קניינו של הלקוח בלבד. הלקוח מתחייב לנהוג במידע על פי הוראות כל דין, לרבות בכל הנוגע לחובת רישום מאגר מידע וציון LeadManager כמחזיק. LeadManager רשאית להשתמש במידע שהלקוח מאחסן במערכת אך ורק (א) כאמור במדיניות הפרטיות של המערכת, תנאי השימוש לה והוראות הסכם זה; (ב) לצורך ביצוע התחייבויותיה לפי הסכם זה; (ג) לצרכים סטטיסטיים וכן לצורך שיפור וייעול המערכת.
 13.  בעת סיום ההסכם – הלקוח יהיה רשאי לייצא את פרטי הלידים (שדות הלידים אשר יצר הלקוח במערכת), מן המערכת לגיליון אלקטרוני, וכמו כן יוכל לייצא כל דו"ח אשר יהיה ניתן לייצוא לאקסל מתוך חשבון הלקוח במערכת באותה העת; הלקוח רשאי לדרוש מ-  LeadManager להשמיד את המידע שאגר במערכת לכשייחדל להשתמש בה ו- LeadManager תעשה כן עם פרעון מלוא חובות הלקוח ל-  LeadManager.
 14.  הלקוח מתחייב כי הוא ובעלי ההרשאות הפועלים מטעמו –
  א. ימנעו מלעשות במערכת כל שימוש לכל מטרה או בכל דרך המנוגדים להוראות כל דין.ב. ינהגו על-פי הכללים וההנחיות של LeadManager בקשר עם תפעול המערכת, כפי שיימסר ללקוח על-ידי LeadManager מעת לעת. ידוע ללקוח והוא מסכים כי LeadManager רשאית לקבוע מעת לעת הוראות, הנחיות ונהלים לפעולת המשתמשים במערכת;ג. למעט ביחס לפונקציונאליות המובנית במערכת עבור המשתמשים בה, לא יתערבו בכל פעילות במערכת, באופן ישיר או עקיף, בעצמו או באמצעות אחרים, לרבות באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן ולא יגרמו לכל עיכוב, שיבוש, הפרעה ו/או תקלה ביחס לפעילותה של המערכת.

  ד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מתחייב כי הוא ובעלי ההרשאות הפועלים מטעמו לא יפעילו אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני אבטחה במערכת, לא  יבצעו ולא ינסו לבצע הנדסה חוזרת, disassembling או decompiling לשירותי המערכת או לכל חלק בהם וכן לא להפריע יפגעו או יפריעו למהלך התקין של אספקת השירותים והמערכת. אין להפיץ או לנסות להפיץ באמצעות המערכת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים או יישומים מפגעים ומזיקים אחרים.
 1. הלקוח מתחייב כי הוא ובעלי ההרשאות, לא יאחסנו ו/או יעלו ו/או יעבדו פרטי כרטיסי אשראי במערכת או באמצעותה. LeadManager לא תישא בכל אחריות הנובעת מעיבוד פרטים אלו, ובפרט לא יחולו עליה חובות אבטחת מידע ופרטיות, שכן כל הזנה של מידע כאמור תהא באחריות הלקוח בלבד.

ג.        תמורה, תשלומים והרשאה לחיוב קבוע

 1.  השימוש במערכת ושירותיה כרוך בתשלום. עם זאת, LeadManager מאפשרת לכל לקוח תקופת ניסיון בת 30 ימים לשימוש במערכת, ללא תשלום וללא התחייבות. זכות זאת תעמוד לכל לקוח (או למי מטעמו), פעם אחת בלבד. במהלך תקופת הניסיון הנך מתחייב לבצע שימוש הוגן וסביר במשאבי המערכת. ככל ו- LeadManager תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי ניצלת את זכות השימוש במערכת לרעה, היא תהיה רשאית למנוע את שימושך במערכת ללא צורך בהודעה מוקדמת. למען הספר ספק, מובהר כי במהלך תקופת הניסיון אינך זכאי לליווי מקצועי מצד LeadManager בכל הנוגע לתהליכי ההקמה של חשבונך במערכת.
 2.  עם סיום תקופת הניסיון ובמידה והנך מעוניין להמשיך ולהשתמש במערכת, יהיה עליך ליצור קשר עם LeadManager ו/או להשלים את תהליך הרישום, על-מנת לבחור את חבילת השירות הנחוצה לך ולמסור ל-LeadManager את פרטי אמצעי התשלום שישמש לצורך פירעון התמורה המוסכמת. ככל ולא תסדיר את המשך השימוש במערכת, תחסום LeadManager את חשבונך במערכת בתום תקופת הרישיון.
 1. אלא אם סוכם אחרת בין LeadManager לבין הלקוח, במפורש ובכתב, עם תום תקופת הניסיון ובמידה שהלקוח בחר להמשיך ולהשתמש במערכת, ישלם הלקוח ל-  LeadManagerדמי מנוי חודשיים ("התמורה") בגין רישיון השימוש במערכת והשירותים, וזאת בהתאם למחירון ולחבילת השירות שבחר הלקוח.
 2. הלקוח יחויב עבור מחיר חבילת לידים חודשית וישלם את מלוא מחיר החבילה, בין אם ניצל אותה במלואה ובין אם לאו, ללא תלות במשך השימוש שעשה הלקוח במערכת ו/או בשירותיה, לרבות מקרים בהם לא עשה כל שימוש במערכת. לא יינתן זיכוי בגין ניצול חלקי או חוסר ניצול של חבילת הלידים. בנוסף, הלקוח יחויב עבור לידים החורגים ממספר הלידים הקבוע לחבילה אותה בחר, וזאת בהתאם לתעריפים הקבועים במחירון.
 3. לכל התשלומים לפי הסכם זה והמחירים הקבועים במחירון, יתווסף מע"מ כשיעורו בדין במועד החיוב בפועל.
 4. למעט אם סוכם אחרת בין הצדדים, מועד החיוב יהיה בכל סוף חודש קלנדארי, בעבור הלידים שהתקבלו באותו החודש, ובאמצעות פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח ל- LeadManager במהלך ההרשמה, או באמצעות כל אמצעי תשלום אחר שהוסכם בין הצדדים במפורש ובכתב. LeadManager שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, ש-  LeadManagerתכבד.
 5.  הלקוח מאשר בזאת ל- LeadManagerומעניק לה הרשאה לחייב את כרטיס האשראי בחיוב חודשי קבוע, מדי חודש, בגין השירותים, בסכומים כפי שיחושבו על ידי LeadManager בחיובים המגיעים ו/או שיגיעו ל-LeadManager מהלקוח, כפי שידווחו על ידכם לחברת כרטיסי האשראי לרבות החיובים השוטפים התקופתיים, חיובים בגין שירותים שונים נוספים שיוזמנו וכן תשלומים בגין רכישת מוצרים ושירותים נוספים מאת LeadManager, גם אם הסתיימה תקופת השימוש בשירותי LeadManager והכל, מבלי שהלקוח נוקב במספר התשלומים ובסכומיהם. הרשאה זו תהא בתוקף גם לכרטיס אשראי שיונפק ויישא מספר אחר חלף הכרטיס שמסר הלקוח לראשונה. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, LeadManager תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 6. LeadManager תחייב את הלקוח, בסוף כל חודש קלנדארי של תקופת המנוי שלו, בדמי המנוי עבור חבילת השירות המתאימה ולפי היקף ניצול הלידים שלו, בהתאם לנתונים שנרשמו בחשבון הלקוח במערכת ובהתאם למחירון. הלקוח נושא באחריות המלאה לשאת בכל העלויות הכרוכות בהעברת תשלומים ל- LeadManager, ככל ויהיו. תשלום התמורה ל- LeadManager אינו מותנה בקבלת התשלומים המגיעים ללקוח מצדדים שלישיים ובכלל זה לקוחותיו.
 7. הלקוח מתחייב לשלם את התמורה, בין שליד או לידים כלשהם הובילו להתקשרות, בין אם לאו, בין שהנתונים שהוזנו בידי הפונים היו נכונים ו/או שלמים ובין אם לאו וללא תלות בהאם משתמשי המערכת ולקוחותיהם ("לקוח קצה") פתחו ו/או קראו את הלידים, אם לאו. LeadManager אינה אחראית לבדוק את תוכנו ו/או שלמותו של כל ליד.
 8. בעת ביצוע חיוב חודשי יחויב הלקוח עבור חיבורים/ממשקים וכל התוספות אשר התבקשו ע"י הלקוח ושבוצעו ע"י הצוות הטכני של LeadManager במהלך אותו חודש.
 9. הלקוח רשאי להודיע ל- LeadManager, בהודעה מוקדמת מאת מורשה החתימה אשר תינתן במהלך תקופת ההתקשרות, על רצונו לבטל המנוי למערכת וזאת באמצעות פניה בדוא"ל אל LeadManager, לכתובת הדוא"ל support@leadmanager.co.il, ובפקס שמספרו: 073-2724234. על פי התנאים הבאים:
  א. לקוח אשר התקשר עם LeadManager בתכנית מנוי חודשי יודיע בכתב על רצונו לבטל את המנוי למערכת, והביטול יכנס לתוקף בסוף אותו חודש קלנדרי. לאחר החיוב בגין אותו חודש קלנדרי, LeadManager תחדל לחייב את הלקוח בדמי מנוי.

  ב. לקוח אשר התקשר עם LeadManager בתכנית מנוי שנתית ייתן ל-LeadManager הודעת ביטול כדלקמן: (i) אם הלקוח מעוניין לתת הודעת ביטול במהלך ארבעת חודשי ההתקשרות הראשונים, ייתן הלקוח בכתב על רצונו לבטל את המנוי למערכת, והביטול ייכנס לתוקף בסוף אותו חודש קלנדרי. לאחר הביטול יהיה זכאי הלקוח לפנות ל LeadManager בבקשה לקבלת החזר בגובה 1/3 מ"
  תשלום הבסיס" (תשלום עבור מדרגות תעבורה ומשתמשים נוספים בלבד) של התוכנית אשר שילם; (ii) אם הלקוח מעוניין לתת את ההודעה לאחר ארבעת חודשי ההתקשרות הראשונים, לא יהיה זכאי להחזר. האחריות להגשת פניה לקבלת החזר לפי סעיף זה הינה באחריותו של הלקוח.

  ג. תכנית המנוי השנתית תתחדש באופן אוטומטי, אלא אם ייתן הלקוח הודעה מוקדמת על ביטולה
  . לאחר סיום תקופת התכנית השנתית, יתחדש המנוי לתקופה של חודש בכל פעם. הלקוח יחויב בתשלום מלא (ללא הנחת תכנית מנוי שנתית) בגין כל חודש מנוי נוסף, כאשר ביטול המנוי החודשי (המתחדש באופן אוטומטי) ייעשה בהתאם לתנאי סעיף 33.א מעלה.

  ד. לא יינתן כל החזר בגין ביטול תוכנית המנוי החצי שנתית.

  ה. על אף האמור לעיל, יובהר כי לא יינתן כל החזר על שירותים נוספים מעבר לתשלום הבסיס, לדוג' רכישת בנק SMS, מספרים וירטואליים וכד'.
 1. LeadManager רשאית לשנות ולעדכן, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את המחירון. הודעה בדבר שינוי כאמור תימסר ללקוח באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר ל- LeadManager בעת הרישום למערכת ותיכנס לתוקף בתום שלושים (30) ימים ממועד מסירת ההודעה.
 2. Lead Manager תפיק ותשלח ללקוח חשבונית מס כדין לאחר פירעון התמורה. החשבונית תישלח בדואר אלקטרוני.
 3. מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון ל- LeadManager בהתאם להוראות כל דין ו/או תנאי רישיון זה והמסמכים המחייבים, כל תשלום שלא ייפרע במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בגין משיכות יתר בבנק לאומי לישראל, סניף מרכזי. כמו כן, לכל תשלום אשר יתקבל לאחר 14 יום ממועד תשלום הקבוע יוספו הוצאות גביה בשיעור הקבוע במחירון או לפי הוצאות LeadManager בפועל (הגבוה מבין השניים).
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ותשלום כלשהו לא ייפרע במלואו ובמועדו, LeadManager תהיה רשאית לנקוט באילו מהצעדים להלן: (א) מניעת או הגבלת גישה לחשבון הלקוח ו/או מניעת קבלת לידים חדשים ו/או צפייה בלידים קיימים; (ב) לאחר התראה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח הרשום במערכת – מחיקת חשבון הלקוח לצמיתות, לרבות כל מידע השמור בחשבון הלקוח ו/או תכנים שטען למערכת. להסרת ספק, ביטול הרישיון מחמת אי-תשלום במועדו, אין בו כדי לגרוע מחובת הלקוח לפרוע במלואו כל תשלום שעליו לשלם ל- LeadManager בהתאם להוראות הרישיון.

ד. מסרונים, דיוור ושיחות

 1.  במידה והלקוח בוחר, כחלק מהשירותים, באפשרות להעברת לידים במסרונים ו/או בדוא"ל למשתמשי המערכת וללקוחות הקצה שלו ("הודעות הלקוח"), מתחייב הלקוח לשלם ל- LeadManager את התמורה הקבועה לכך במחירון. התשלום יתבצע באותם מועדים ובאותם תנאים שלפיהם יתבצעו תשלומי התמורה כקבוע לעיל וכל הוראות פרק התמורה והתשלומים יחולו על התשלומים עבור הודעות הלקוח, בשינויים המחויבים לפי העניין.
 2. מובהר ללקוח כי העברת הודעות הלקוח תלויה בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת LeadManager ובין היתר בספק ו/או במפעיל הסלולרי ו/או באיכות וטיב התקשורת והכיסוי הסלולרי, איכות ציוד קצה, תקלות ברשת החשמל ובגורמים נוספים וכי אין ביכולתה של LeadManager להבטיח כי כל ההודעות ששלח הלקוח יגיעו ליעדן.
 3. הלקוח מצהיר ומתחייב כי ידוע לו והוא מסכים לכך ש- LeadManager הינה פלטפורמה בלבד (לניהול מאגר רשומות נמענים ולדיוור אלקטרוני) ואין היא 'מפרסם' (כהגדרת מונח זה בחוק הספאם). הלקוח נושא באחריות המלאה לקבלת ההסכמות הדרושות על-פי דין למשלוח הודעות הלקוח, וכן למתן אפשרות לנמען לשליחת הודעה על סירוב לקבלת ההודעות, לרבות, ומבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל, בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (הידוע בכינויו חוק הספאם) והוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והפרקים בו העוסקים במאגרי מידע ובדיוור ישיר.הלקוח נושא באחריות המלאה לקבלת ההסכמות הדרושות על-פי דין למשלוח הודעות, מסרונים ושיחות טלפון, וכן למתן אפשרות לנמען לשליחת הודעה על סירוב לקבלת ההודעות ושיחות הטלפון, לרבות, ומבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל, בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (הידוע בכינויו חוק הספאם), הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והפרקים בו העוסקים במאגרי מידע ובדיוור ישיר, וכן בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 וההוראות בו העוסקות בהגבלת פניות שיווקיות.
 4. הלקוח אחראי באופן בלעדי לתוכן הודעות הלקוח והוא מתחייב לשמור על כללי התוכן ביחס אליהם, המפורטים להלן בנספח "א" לתנאי הרישיון. הלקוח מתחייב לפעול בהתאם לכל התנאים הקובעים בנספח "א" להלן. הלקוח מתחייב להצטרף כנתבע לכל הליך משפטי שבו תתבע LeadManager ו/או שמיר מערכות ומפעלים בע"מ, ח.פ 510673080 (להלן: "שמיר") ו/או  כל צד ג' אחר בין אם מוזכר בשמו ובין אם לאו (שמיר) וכל צד ג' אחר בין אם מוזכר בשמו ובין אם לאו, להלן יחדיו "ספקי השירות") בגין הודעותיו, לשאת באחריות מלאה ובלעדית להודעותיו ולא לטעון כל טענה הסותרת את הצהרותיו והתחייבויותיו על פי רישיון זה והמסמכים המחייבים.
 5. באחריות הלקוח לחבר כל חשבון אשר פתח במערכת לקבלת שירותי הודעות כאמור ו/או לנתקו משירות זה.

ה.        קניין רוחני והגנה על המידע

 1.  כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימני מסחר ושירות, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים – במערכת, באתר, באפליקציה, בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים על ידי הלקוח ועל ידי יתר משתמשי המערכת), הינן של LeadManager בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו ל- LeadManager להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ- LeadManager או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 2.  LeadManager אינה טוענת לבעלות בתכנים או בכל מידע שאתה טוען ו/או מוסר ו/או שולח באמצעות המערכת. יחד עם זה, כאשר אתה טוען ו/או מוסר ו/או שולח תכנים ומידע כאמור, אתה מאשר כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי לעשות בהם שימוש כאמור, מכל בחינה שהיא. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לבצע בהם את הפעולות הנדרשות במערכת או באמצעותה. LeadManager לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה, טעינה, משלוח או פרסום של תכנים או מידע שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את LeadManager בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 3. המערכת כשלעצמה אינה מפרה את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם") אולם האחריות לכל תוצאה הנובעת משימוש במערכת וביכולותיה, תחול על הלקוח בלבד.
 4. [נמחק]

ו.         הסכמה לקבלת דברי פרסומת ולאזכורך במסגרת הצגת הלקוחות של LeadManager

 1. השימוש במערכת ואישורך את תנאי רישיון זה והמסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מ– LeadManager ו/או מי מטעמה (לרבות שותפיה העסקיים), כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מידע, עדכון או הצעה. דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת ל- LeadManager במהלך ההרשמה לאתר, או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה של LeadManager. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע ל- LeadManager על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. בכל עת תוכל לבקש את הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את LeadManager על-ידי משלוח בקשה ל-support@leadmanager.co.il. כמו-כן, במסגרת שימוש לקוחות הקצה במערכת, ובכפוף לתנאי השימוש המסדירים את מתן השירותים מולם,  LeadManager תהא רשאית לשלוח דברי פרסומת ועדכונים ללקוחות הקצה שלך. הנך מסכים ש- LeadManager תפנה ללקוחות הקצה שלך בכל פנייה לפי שיקול דעתה ובהתאם להוראות כל דין.
 2. השימוש במערכת ואישורך את תנאי רישיון זה והמסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לכך ש- LeadManagerתהא רשאית, ללא עלות מצדה, לכלול את שמך, ו/או שמך המסחרי ו/או סימן מסחר שלך ו/או לוגו שלך (להלן: "שם וסימן הלקוח"), במסגרת פרסומיה של LeadManager אודות לקוחותיה, בכל סוגי המדיה לרבות: הכתובה, האלקטרונית, הדיגיטלית והמשודרת (להלן: "שיווק LeadManager"). לשם כך, הנך מעניק בזאת ל- LeadManager ללא כל עלות מצדה של LeadManager, רישיון שימוש, לא ייחודי (שאינו אקסקלוסיבי), כלל עולמי, לעשות שימוש בשם וסימן הלקוח שלך לצורך שיווק LeadManager. הנך מוותר בזאת מראש כלפי LeadManager על כל טענה/תביעה או דרישה בקשר עם שימוש בשם וסימן הלקוח שלך על ידי LeadManager בכל הקשור לפעולות שיווק LeadManager. מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכלל זאת, הנך מוותר בזאת מראש על טענות מסוג פגיעה או דילול במוניטין, פגיעה, ניצול, שימוש בסימני מסחר, גניבת עין, פגיעה בסודות מסחריים וכל עוולה מסחרית אחרת, פגיעה בפרטיות, פגיעה באוטונומיה, עוגמת נפש הפרת חובה חקוקה וכן על כל נזק אחר. LeadManager תהא רשאית לעשות שימוש בשם וסימן הלקוח שלך לצורך שיווק LeadManager אף לאחר סיום ההתקשרות שלך עם LeadManager (להלן: "הרישיון לשימוש בשם וסימן הלקוח"). בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך האמורה ולבטל את הרישיון לשימוש בשם וסימן הלקוח ולהודיע ל- LeadManager ובלבד שתינתן על ידך התראה בכתב ל-LeadManager, 30 ימים מראש על-ידי משלוח בקשה ל-support@leadmanager.co.il. מוסכם ומובהר כי LeadManager לא תהא מחויבת לבטל, לשנות, לתקן, להשמיט, לאסוף, להשמיד וכיוצ"ב כל פעולה פומבית מוגמרת שביצעה במסגרת פעולות שיווק LeadManager לפני שקיבלה את הודעת הביטול על ידך וזו תחול רק כלפי פעולות עתידיות.

ז.  נזקים ואחריות מוגבלת

 1.  בכל מקום בו מפורטת אחריותה של LeadManager, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.
 2. הלקוח מסכים ומתחייב בזאת לפצות ולשפות את LeadManager, מנהליה, בעליה, עובדיה, ומי מטעמם (ובכלל זה לרבות את שמיר), מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן-רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר הנובעים מעניינים הקשורים ללקוח ו/או לפעילותו לרבות עקב הפרת הוראות רישיון זה והמסמכים המחייבים (לרבות עקב משלוח הודעות הסותרות את הוראות כל דין ו/או עקב הפרת הוראות החוק ו/או בגין כל הוצאה שתידרש LeadManager ו/או שמיר על ידי המפעיל הסלולרי אשר עניינה קשור ללקוח ו/או בגין דרישה או תביעה של צד ג' הקשורה עם לקוח הקצה, או עם פעילותו) שיישאו בהם או ייגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, קנסות ועוד כתוצאה מהפרת הוראה כלשהי בתנאי רישיון זה והמסמכים המחייבים ו/או בגין כל מעשה ו/או מחדל אחר של הלקוח ובכלל זה בגין כל תביעה או דרישה שתופנה כלפי LeadManager, מנהליה, בעליה, עובדיה, ומי מטעמם ובכלל זה לרבות כלפי שמיר), על-ידי צד שלישי, לרבות לקוחות הקצה של הלקוח ומשתמשים שהקים במערכת, כתוצאה מפעילות הלקוח באמצעות המערכת. ההתחייבות לשיפוי ו/או לפיצוי תישאר בתוקף גם לאחר ביטול ו/או סיום ההתקשרות, גם אם ההוצאה נדרשה ו/או הנזק נוצר ו/או נתגלה אחרי ביטול ו/או סיום ההתקשרות, ובלבד שעניינו נוגע ללקוח ו/או לפעילות הלקוח בתקופת ההתקשרות.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מאשר ומסכים כי הוא בלבד אחראי הבלעדי כלפי לקוחות הקצה שלו ו/או בעלי ההרשאות המשתמשים מטעמו במערכת, וכי אין ולא תהיה ל- LeadManager כל אחריות כלפי אלו. התכנים והשירותים במערכת ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל לקוח ולקוח. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי LeadManager בגין תכונות של התכנים והשירותים במערכת, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך. בנוסף, בקשר עם שירות משלוח המסרונים או הודעות הדוא"ל – הלקוח מאשר ומסכים כי הוא יהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד שיגרם ל- LeadManager ו/או לשמיר ו/או למפעיל הסלולרי ו/או למנוי ו/או לצד ג' עקב מעשה ו/או מחדל בקשר עם השירות, ולרבות בקשר עם המידע המסופק בשירות ו/או עקב פעולה כלשהיא בניגוד לאיזו מהוראות הדין ו/או הוראות רישיון זה והמסמכים המחייבים. למען הסר ספק מובהר כי הלקוח יהיה אחראי לנכונות המידע, מהימנותו ואמינותו. מובהר ללקוח הקצה שהמפעיל הסלולרי אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הלקוח ו/או המנוי ו/או צד ג' כלשהו הקשורים בשירותים נשוא רישיון זה.
 1. LeadManager נוקטת מאמצים ניכרים על מנת לוודא את תקינותה של המערכת ולמנוע שיבושים והפרעות לפעילות המשתמשים בה. עם זאת, הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי בכל מערכת טכנולוגית עלולים לחול תקלות ושיבושים. בנוסף, חלק משירותי LeadManager ניתנים ומופעלים באמצעות צדדים שלישיים איתם LeadManager מתקשרת, כגון הקו הוירטואלי, מערכת משלוח המסרונים או הודעות הדוא"ל, שירותי ושרתי אחסון ומערכות אחרות כפי שיהיו מעת לעת ("מערכות צד ג'"), ואין ל-LeadManager יכולת לוודא את תקינותן של מערכות צד ג' ולמנוע שיבושים והפרעות לפעילות המשתמשים בהן. LeadManager, מנהליה, בעליה, עובדיה, ומי מטעמם, אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, לרבות נזק לרכוש, נזק כספי ונזק אחר שיגרם ללקוח ו/או ללקוחות הקצה שלו ו/או למשתמשי המערכת ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש במערכת (לרבות מערכות צד ג') או בקשר אליה, לרבות כתוצאה מכל תקלה ו/או שיבוש ו/או כשל במערכת (לרבות מערכות צד ג') ו/או כל חלק ממנה, ולרבות כתוצאה מאבדן מידע או שיבושו, עיכוב, אי מסירה ו/או מסירה שגויה של לידים ו/או כל מידע אחר המאוחסן ו/או המועבר דרך המערכת (לרבות מערכות צד ג').
 2. בפרט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה LeadManager, מנהליה, בעליה, עובדיה, ומי מטעמם אחראים לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, לרבות אובדן רווחים, ובכלל זה לא יהיו אחראים כלפי כל לקוח קצה, לרבות במקרים של אובדן מידע, תקלות ו/או השבתת השירותים ע"י LeadManager ו/או ע"י מפעילי מערכות צד ג'.
 3.  הלקוח נושא באחריות לתקינות הקישוריות בין מערכות המחשב והתקשורת שלו לבין המערכת וכן לנקיטת אמצעי אבטחה סבירים ברכיבי התוכנה, החומרה, הטכנולוגיה והתקשורת הנתונים לשליטתו.
 4.  הלקוח מאשר ומסכים כי הוא מבין את הסיכונים שעלולים להיגרם לו כתוצאה מהשימוש במערכת ו/או בשירותים, ובכלל זה אובדן מידע, תקלות בשירות, אובדן לידים או עיכוב במסירתם וכד', וכי בכוונתו לנקוט באמצעים בתוך המערכת ומחוצה לה על מנת להקטין ככל הניתן את הסיכונים הכרוכים בשימוש במערכת, ובכלל זה הוא ישמור גיבויים עצמאיים של כל המידע החשוב לו ויבחן באופן שוטף את תקינות המערכת וקבלת הלידים וידווח ל- LeadManager מיד אם יגלה כי חלה תקלה או שיבוש או אם התעורר חשש לכך. כמו כן, הלקוח מתחייב  לבטח את הנזקים שעלולים להיגרם לו מהשימוש במערכת בפוליסת ביטוח עצמאית.
 5.  LeadManager שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השירותים באתר, באפליקציה או במערכת, או במערכות צד ג' או כל חלק מהם, אף ללא הודעה מוקדמת, בין בצורה מתוכננת, ובין כתוצאה מתקלה, לזמן מוגבל או לצמיתות. במקרה של הפסקה מלאה של השירותים, לא יחויב הלקוח עבור שירותי המערכת החל מהפסקתם. במקרה של הפסקת השירות, LeadManager לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה עקב סיום השירותים כאמור.
 6.  המידע והשירותים הזמינים במסגרת המערכת עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. LeadManager אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי המערכת (לרבות מערכות צד ג') ו/או השירותים תהינה חופשיות מהפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי המערכת או השרת או השרתים שעליו או עליהם מותקנת המערכת או שמהם ניתנים השירותים יהיו נקיים מנגיפי מחשב או מרכיבים מזיקים אחרים. LeadManager אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש במערכת או במידע ו/או בחומרים המסופקים באמצעות המערכת יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. הלקוח מסכים באופן מפורש, כי  LeadManager, בעליה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של משתמשי המערכת, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידם ובין אם לאו.
 7. בכל מקרה שעל אף האמור לעיל תחול על-פי דין אחריות כלשהי על LeadManager, מנהליה, בעליה, עובדיה או שליחיה, באם תחול, תהא מוגבלת אחריות זו לנזק ישיר בלבד (ולא תכלול נזקים עקיפים כגון אובדן רווח, הפסד, פגיעה במוניטין וכיו"ב) ובכל מקרה תוגבל חבותה של LeadManager לסכום התמורה ששילם הלקוח בגין שימוש במערכת במשך שלושת החודשים  שקדמו לאירוע נזק בלבד.

ח.        קישורים

 1.  ייתכן ותמצא במערכת ו/או באתר ו/או באפליקציה קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי LeadManager, או מטעמה ו- LeadManager איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהמערכת/האתר/האפליקציה מקשרים לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת LeadManager לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. LeadManager אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 2.  LeadManager איננה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר קישורים שנכללו במערכת/אתר/אפליקציה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

ט.        שונות

 1.  בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי רישיון אלה לבין תנאי השימוש הכלליים או מדיניות הפרטיות, יגבר האמור בתנאי רישיון אלה.
 2.  יחסי הצדדים
 1. הסכם זה לא נועד ליצור ואינו יוצר יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות, נציגות או סוכנות והצדדים לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות כלשהן לפי כל דין ו/או מנהג אשר אינם מוזכרים במפורש בהסכם זה. העובדים שיעסיק כל אחד מהצדדים להסכם זה, יהיו עובדיו בלבד ולא יהא כל קשר או זיקה של יחסי עובד-מעביד בינם לבין הצד השני להסכם זה;
 2. אף אחד מהצדדים להסכם זה, לא יקבל עליו, יאשר או יבצע כל התחייבות בשמו של הצד השני ו/או בעבורו ולא יצהיר כל הצהרה, במפורש או במשתמע, על קיום מערכת יחסים שונה מן המפורט בהסכם זה.
 1.  תנאי רישיון אלה, על נספחיו, ביחד עם תנאי השימוש הכלליים, מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש בקו הטלפון הווירטואלי, וחבילת השירות שרכשת במהלך הרישום, ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה.
 2.  שינוי ועדכון תנאי הרישיון
  א. LeadManager רשאית לשנות ולעדכן את תנאי הרישיון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. עם ביצוע כל שינוי בתנאים, תיידע אותך LeadManager אודות השינוי או העדכון, לפחות 14 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף וזאת באמצעות הודעה שתישלח לכתובת הדוא"ל שמסרת ל- LeadManager במהלך הרישום.ב. המשך השימוש במערכת לאחר השינוי או העדכון בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך להודיע על כך במפורש ובכתב ל- LeadManager ובמקרה כאמור תעמוד לך הזכות להביא הסכם זה לכדי סיום באופן חד צדדי, במועד בו נכנסו השינויים לתוקפם.
 1. הכותרות בתנאי רישיון אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 2. אינך רשאי להמחות כל זכות ו/או חיוב על-פי הרישיון וכן אינך רשאי להסב, לשעבד, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל זכות כאמור. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים ומהווים הפרה יסודית של הרישיון. LeadManager רשאית להמחות או להעביר את זכויותיה וחיוביה על-פי ההסכם, ובלבד שזכויותיך יישמרו בכל המחאה כזו.
 3. במידה ובמסגרת קבלת השירותים, חלות על הלקוח חובות מכוח חוק הגנת המידע האירופי ("GDPR"), על הלקוח להחתים את LeadManager על הסכם עיבוד מידע בהתאם לסעיף 28 ל- GDPR.
 4. הדין החל על תנאי רישיון אלה הינו דין מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו תהיה סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל סכסוך או תובענה בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו, יהיה מקום מושבם אשר יהיה.

תנאי רישיון זה עודכנו לאחרונה בתאריך: 19/01/2023

 

נספח א': "חוק הספאם", הגנת הפרטיות וכללי תוכן

 1. במהלך השימוש בשירות משלוח המסרונים או הודעות הדוא"ל של LeadManager, הלקוח וכל מי מטעמו ובכלל זה משתמשים שהקים במערכת, מתחייבים לפעול על פי הכללים הבאים, במצטבר, וללא יוצא מן הכלל:
 2. רשימת הנמענים אליהם ישלחו המסרונים והודעות הדוא"ל מטעם הלקוח תכלול אך ורק נמענים, מנויים או בעלי ציוד קצה מטעם הלקוח, אשר נתנו ללקוח הסכמה מפורשת (opt-in) ומתועדת, בכתב ומראש לקבל מהלקוח הודעות ודברי פרסומת לטלפונים הסלולאריים ו/או לכתובת הדוא"ל אותן ימסור הלקוח (או שיזין הלקוח אל תוך המערכת) והלקוח מתחייב לא להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני קנויות או שנאספו באמצעות תוכנות שונות, אלא לשגר אך ורק הודעות לנמענים שנתנו את הסכמתם המפורשת לכך בהתאם להוראות הדין או כאשר הסכמה שכזו אינה נדרשת, בהתאם לסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בנוסף, הלקוח מתחייב להזדהות כמדוור בכל מסרון ו/או הודעת דוא"ל וכי כל הודעה כאמור תכלול פירוט אודות האפשרות ליתן הודעת סירוב וכן את פרטי הלקוח והכל בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובפרט הוראות פרק ב', סימן ב.
 3. נמען שביקש להסיר עצמו מרשימת תפוצה כלשהי, יוסר על-ידי הלקוח מהרשימות התפוצה שלו מיד עם קבלת הבקשה. הלקוח ישמור תיעוד וינהל רשימות מסודרות אודות נמענים שנתנו את הסכמתם לשיגור דברי פרסומת ונמענים שביקשו להיגרע מרשימות התפוצה.
 4. הלקוח מתחייב לא לשלוח מסרונים ו/או הודעות דוא"ל שמכילות אילו מהתכנים הבאים ואף לא לטעון או להציב במערכת אילו מהתכנים כאמור:
 • תכנים המהווים "דואר זבל", "SPAM” או "דבר פרסומת" (שמשמעו, בהתאם לדין – מסר המופץ באופן מסחרי שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) או משלוח המוני של הודעות דוא"ל או מסרונים שלא על-פי אישור הנמענים בכתב ומראש או תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 או הוראות כל דין רלבנטי אחר. בנוסף, לא תכלולנה הודעות מטעם הלקוח תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן ו/או לציוד קצה ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן.
 • כל חומר הפוגע בזכויות קנייניות של כל צד שלישי או מפר אותן ו/או עלול להפר אותן – לרבות בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או בעוולות מסחריות ו/או בזכות לשם טוב ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או בכל זכות מוגנת אחרת.
 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
 • כל חומר הפוגע במוניטין ובשם הטוב של המפעיל הסלולארי.
 1. ידוע ללקוח כי המפעיל הסלולארי או מי מטעמו רשאי לנתק ו/או להפסיק ו/או להגביל מתן שירותי רט"ן לרבות השירותים נשוא נספח זה, בין ביוזמת המפעיל הסלולארי, בין לבקשת LeadManager ובין בעת חירום.
 2. ידוע ללקוח והוא מסכים, כי: (1) אנו מפעילים את השירות המוצע ללקוח וליתר הלקוחות באופן עצמאי; (2) המפעיל הסלולארי אשר למנוייו נשלחות ההודעות הינו וימשיך להיות פטור מכל אחריות בגין משלוח מסרונים ו/או הודעות הדוא"ל, מועדן, תכניהן ותוצאותיהן; (3) המפעיל הסלולארי משמש אך ורק רשת תקשורת להעברת ההודעות כאמור לנמענים.
 3. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב, כי הוא נושא באחריות באופן בלעדי וללא הגבלה לתוכנן של כל ההודעות והמסרים שיישלחו על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו באמצעות המערכת של LeadManager ו/או בסיועה, וכי הוא יפצה ו/או ישפה את LeadManager ו/או את שמיר והכל כאמור בסעיף 50 לרישיון השימוש מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד, כספיים או אחרים, בין ישירים ובין עקיפים, שיגרמו לה כתוצאה מאי מילוי או הפרה, בין במעשה ובין במחדל, של איזו מהתחייבויות הלקוח על פי נספח זה ו/או על פי הסכם הרישיון ו/או על פי כל מסמך אחר עליו נחתום בקשר עם השירות של LeadManager ו/או על פי כל דין, לרבות בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו ל- LeadManager בשל תביעה שתוגש נגדה, ו/או כל מי מטעמה, אזרחית או פלילית, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.  
 4. למען הסר ספק, הלקוח מאשר כי ידוע לו כי איכות השירות שתסופק לו תלוי במידה מוחלטת באיכות הרשת הסלולארית אשר למנוייה נשלחות ההודעות ולתנאיה, וכי מעת לעת מתרחשות וסביר כי ימשיכו להתרחש תקלות ברשתות אלו וכן במערכת, וכי LeadManager איננה אחראית לכל עיכוב ו/או נזק, שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה, לרבות עיכוב במתן נתונים ו/או הגדרות ו/או בשל מגבלות רשת האינטרנט ו/או כל תשתית תקשורת אחרת חיצונית ל- LeadManager ו/או מכל סיבה אחרת, והלקוח מוותר בזה ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד LeadManager ו/או כנגד המפעיל הסלולארי בקשר עם שירותים שלא סופקו לו ו/או נזקים שייגרמו לו כתוצאה מאיכות ירודה של הרשתות ו/או המערכות ו/או תקלות בהן.  
 5. הלקוח מצהיר באופן מפורש ומאשר כי כל מידע ו/או מידע רגיש (להלן: "המידע"), כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, שנשלח ו/או מועבר ו/או נטען למערכת במסגרת שירותי המערכת, הינו מידע שללקוח יש את כל האישורים, הסמכות וההסכמות הנדרשות על-מנת לעבד אותו, לעשות בו שימוש, לשמור במאגר מידע, להעבירו למחזיקים במאגר מידע וגורמים חיצוניים, כמשמעותם בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2018 וכו'.

ידוע ללקוח והוא מאשר כי ככל שחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או כל חוק אחר ו/או כל תקנה מכוח אלו ו/או צו ו/או הנחיות של כל רשות ממשלתית ובכלל זה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (רמו"ט), מחייבים רישום של מאגר מידע בקשר עם המידע – האחריות בקשר לכך מוטלת על הלקוח בלבד, כבעליו של מאגר המידע. הלקוח מתחייב לרשום את LeadManager כמחזיקה בכל מאגר מידע רלבנטי, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

 1. הלקוח מצהיר ומאשר באופן מפורש כי הוא עומד וימשיך לקיים את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או כל התקנות ו/או כל הצווים מכוחו במהלך השימוש בשירותי המערכת ובפרט משלוח מסרונים ו/או הודעות הדוא"ל.

נספח ב': תנאי השימוש בקו הטלפון הוירטואלי

בנספח זה יפורטו להלן תנאי השימוש בקו הטלפון הוירטואלי אשר ייתכן ויוקצה ללקוח כחלק מהשירותים הנכללים למערכת LeadManager (בנספח זה: "קו הטלפון הוירטואלי" או "השירות").

יובהר כי נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מרישיון השימוש במערכת LeadManager ("הרישיון"). מבלי לגרוע מכל הוראות נספח זה, יחולו כל הוראות הרישיון גם על שימוש הלקוח בקו הטלפון הוירטואלי.

לכל המונחים בנספח זה תהא המשמעות הקבועה להם במסגרת רישיון.

 1. השירות הינו מערכת צד ג' (כהגדרת מונח זה ברישיון) עימו התקשרה ו/או תתקשר LeadManager, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשם אספקת השירות. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאין ל- LeadManagerיכולת לוודא את תקינותן של מערכות צד ג' ולמנוע שיבושים והפרעות לפעילות המשתמשים בהן.
 2. הלקוח מצהיר כי הינו מודע ומסכים לכך שמערכות צד ג' לאספקת השירות הן מערכות המבוססות על מחשבים ושרתים השייכים בין היתר, גם לספקי תקשורת חיצוניים (קרי: אשר אינם בשליטת LeadManager ו/או בשליטת צד ג' עימו התקשרה) אשר ייתכן וחלקם אינם נמצאים בישראל. ללקוח לא תעמוד כל תביעה ו/או טענה כלפי LeadManager בכל מקרה ותהיה בעיה באספקת השירות הנובעת מכשל טכני ו/או טכנולוגי מכל סוג שהוא ו/או עקב כח עליון ו/או בנסיבות שאינן תלויות ב-LeadManager.
 3. הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה מכל סוג שהוא ובכל זמן שהוא לגבי תוכן השיחות והשירותים בכרוכים בשירות כלפי LeadManager ו/או כלפי כל צד ג' עימו התקשרה ו/או תתקשר LeadManager והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה כאמור. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את LeadManager ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה (במישרין ובעקיפין) ו/או צד ג' עימו התקשרה ו/או תתקשר LeadManager בקשר עם אספקת השירות מכל אחריות.
 4. הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל פעולותיו במסגרת השירות יתבצעו בהתאם לכל דין, ובפרט כי יפעל על פי ההוראות החלות עליו מכוח חוק הגנת הצרכן התשמ"א-  1981 ("חוק הגנת הצרכן"), וכי הוראות חוק הגנת הצרכן לא יחולו במישרין או בעקיפין על LeadManager, ביחס לשירות קו הטלפון הוירטואלי שיסופק ללקוח.
 5. הלקוח מצהיר ומסכים כי אין ולא תהיה לו כל זכות מכל סוג שהיא במערכת ובמספרי הגישה אשר יסופקו לו לצורך השירות.
 6. הלקוח מתחייב לשלם ל- LeadManager תמורה כפי שייקבע על ידי LeadManager בגין אספקת השירות
 7. LeadManager לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא להפסקת השירות על ידי צדדי ג' והלקוח מצהיר כי לא תהא לו כל טענה בעניין.
 8. הלקוח מצהיר ומסכים כי LeadManager ו/או צד ג' עמו תתקשר יהיו רשאים לבטל את אספקת השירות ללקוח לאלתר במקרים הבאים:
 • הלקוח פעל בניגוד לדין ו/או הטעה ו/או העביר תכנים אסורים.
 • התקבלו תלונות מוצדקות מצד לקוחותיו של הלקוח ו/או צרכנים ו/או כל גורם אחר בקשר לשיחות ו/או שירותים ו/או התכנים שהוא מספק.
 • הלקוח הוכרז פושט רגל או ניתן נגדו צו פירוק או ניתן נגדו צו כינוס נכסים.
 • הלקוח לא יעמוד בהתחייבויותיו לשלם את התמורה.
 1. הלקוח מתחייב בזה לא להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את קו הטלפון הוירטואלי.

נספח ג': מאגר "אל תתקשר אליי", הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

כל השירותים והנתונים המובאים במסגרת מאגר "אל תתקשר אליי" ("שירותי 'אל תתקשר אליי'"), לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"),  מוצעים למשתמש "AS IS" וללא אחריות (NO WARRANTY) ובעל האתר אינו אחראי לתכנים, לנכונות המידע המוצג (לרבות לליקויים, שגיאות, מספרי טלפון, אי דיוקים וכיוב' העלולים ליפול בו), או לתוצאות המופקות מן המאגר, וכי השימוש בשירותי 'אל תתקשר אליי' הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים משימוש בשירותי 'אל תתקשר אליי' (לרבות מהתקשרויות כלשהן אשר נוצרו בעקבות השימוש בשירותי 'אל תתקשר אליי') ו/או מהסתמכות על תוכן הקיים. שירותי 'אל תתקשר אליי' מבוססים על מאגר אשר מנוהל על ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ובעל האתר אינו אחראי למידע המופיע במאגר זה ולנכונותו.
המשתמש מתחייב לפעול בהתאם לדרישות חוק הגנת הצרכן, ובפרט לפי סעיף 16ג והתוספת השישית לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, המשתמש מתחייב כי עם קבלת הודעת סירוב לפניות שיווקיות מצד הצרכן ("צרכן מסרב"), המשתמש יעדכן באופן עצמאי את המערכת בדבר הודעת הסירוב על מנת לא לפנות בשנית לצרכן המסרב וכי המשתמש נוטל את האחריות הבלעדית לכך.